CHUYÊN TRANG
CHUYÊN MỤC

TÓM TẮT

Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng quy định việc tư vấn khảo sát xây dựng, tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, tư vấn thiết kế xây dựng công trình, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng. 1. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng Thông tư 08 quy định các thỏa thuận của các bên về thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện theo Khoản 1, 2 và 3 Điều 14 Nghị định 37/2015/NĐ-CP và các quy định sau: – Tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn XD phải thể hiện trình tự thực hiện công việc, thời gian thực hiện các công việc chính và toàn bộ thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn, mốc thời gian nghiệm thu, thời gian bàn giao sản phẩm của hợp đồng tư vấn XD. – Các bên phải có kế hoạch bảo đảm tiến độ thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận đã ký kết. – Tiến độ thực hiện hợp đồng được Điều chỉnh theo Khoản 2 Điều 12 Thông tư 08/2016 Bộ Xây dựng. 2. Giá hợp đồng tư vấn xây dựng Theo Thông tư số 08/2016/BXD, giá hợp đồng tư vấn xây dựng và Điều kiện áp dụng thực hiện theo Điều 15 Nghị định 37/2015/NĐ-CP và các quy định sau: – Nội dung của giá hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng có thể bao gồm: chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí chung, chi phí lán trại, chi phí lập phương án và báo cáo kết quả khảo sát, chi phí di chuyển lực lượng khảo sát, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế GTGT. – Thông tư 08 năm 2016 quy định nội dung của giá hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, tư vấn thiết kế xây dựng công trình và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình có thể bao gồm: + Chi phí chuyên gia, chi phí vật tư vật liệu, máy móc, chi phí quản lý, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế GTGT. + Chi phí cần thiết cho việc hoàn chỉnh sản phẩm tư vấn xây dựng sau các cuộc họp, báo cáo, kết quả thẩm định, phê duyệt. + Chi phí đi thực địa. + Chi phí đi lại khi tham gia vào quá trình nghiệm thu theo yêu cầu của bên giao thầu. + Chi phí giám sát tác giả đối với tư vấn thiết kế xây dựng công trình. + Chi phí khác liên quan. – Giá hợp đồng tư vấn xây dựng không theo Thông tư số 08/2016/TT-BXD, bao gồm: + Chi phí cho các cuộc họp của bên giao thầu. + Chi phí thẩm tra, phê duyệt sản phẩm của hợp đồng tư vấn XD. + Chi phí khác mà các bên thỏa thuận không bao gồm trong giá hợp đồng tư vấn xây dựng. Thông tư 08 có hiệu lực từ ngày 01/05/2016. Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Người đăng: Kiến Thức Xây Dựng