CHUYÊN TRANG
CHUYÊN MỤC

TÓM TẮT

Nghị định này gồm 15 chương với 129 điều NỘI DUNG & BẢNG SO SÁNH
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Nghị định số 85/2009/NĐ-CP
Điều 9. Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu: mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (bao gồm cả thuế) đối với đấu thầu trong nước nhưng tối đa là 2.000.000 đồng đối với hồ sơ mời thầu và 1.000.000 đồng đối với HSYC. Mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu (bao gồm cả thuế) do chủ đầu tư quyết định căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu nhưng tối đa là 1.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước.
Điều 54. Hạn mức chỉ định thầu: không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công. Các trường hợp được chỉ định thầu và điều kiện áp dụng: gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 2 tỷ đồng  
Điều 57. Phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng. Chào hàng cạnh tranh rút gọn 300 triệu, 200 triệu đối với mua sắm thường xuyên Chào hàng cạnh tranh được áp dụng trong trường hợp có đủ các điều kiện và gói thầu có giá gói thầu dưới hai 02 tỷ đồng.   Không quy định
Điều 63: Hạn mức gói thầu quy mô nhỏ: Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ:gói thầu mua sắm hàng hóa có giá không quá 5 tỷ đồng, xây lắp hoặc gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ tổng thầu thiết kế) có giá không quá 8 tỷ đồng
Điều 64. Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ: – Hồ sơ mời thầu được phát hành theo thời gian quy định trong thông báo mời thầu nhưng bảo đảm không ngắn hơn 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên các thông tin này được đăng tải thành công trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc trên Báo đấu thầu; – Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 25 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo về kết quả lựa chọn nhà thầu – Giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu; giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng từ 2% đến 3% giá hợp đồng – Hồ sơ mời thầu được phát hành kể từ ngày thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu;   – Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là20 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu có báo cáo về kết quả đấu thầu trình chủ đầu tư xem xét, quyết định. – Đối với gói thầu quy mô nhỏ, giá trị bảo đảm dự thầu là 1% giá gói thầu và giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng là 3% giá hợp đồng.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Người đăng: thuvienxaydung