CHUYÊN TRANG
CHUYÊN MỤC

TÓM TẮT

Nghị định này gồm 05 chương với 78 điều. NỘI DUNG & BẢNG SO SÁNH
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Nghị định số 12/2009/NĐ-CP
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG  (Điều 44) 2. Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 6 tháng thì được công nhận hành nghề. Cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam từ 6 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Bộ Xây dựng. 3. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa trong thời hạn 5 năm, khi hết thời hạn phải làm thủ tục cấp lại. 4. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên toàn quốc, bao gồm cả việc ban hành mẫu các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng quy định tại NĐ 59/2015. Trước đây: Trong Nghị định 12/2009/NĐ-CP và Thông tư 12/2009/TT-BXD không quy định thời hạn sử dụng chứng chỉ hành nghề xây dựng cá nhân do nước ngoài cấp khi hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam.
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG  (Điều 44) 5. Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề: a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I; chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; b) Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III; c) Tổ chức xã hội – nghề nghiệp có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên của Hội, đối với lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động của mình theo quy định của Bộ Xây dựng. Ngoài ra trong nghị định cũng bỏ quy định Cá nhân là công chức đang làm công việc quản lý hành chính Nhà nước thì không được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Trước đây: Trong Nghị định 12/2009/NĐ-CP và Thông tư 12/2009/TT-BXD chứng chỉ hành nghề xây dựng được giao cho Sở Xây dựng các địa phương cấp.
ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỂ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ (Điều 45) 2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau: a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên; b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở lên; c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 5 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp. 3. Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề. Trước đây: Trong Nghị định 12/2009/NĐ-CP và Thông tư 12/2009/TT-BXD không quy định chi tiết điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng của từng hạng cụ thể.
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Điều 46) 1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng a) Khảo sát địa hình; b) Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình. 2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng a) Hạng I: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng chuyên ngành ít nhất 1 (một) dự án nhóm A hoặc 5 (năm) dự án nhóm B hoặc ít nhất 2 (hai) công trình cấp I hoặc 3 (ba) công trình cấp II cùng loại; b) Hạng II: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng chuyên ngành ít nhất 2 (hai) dự án nhóm B hoặc 5 (năm) dự án nhóm C hoặc ít nhất 2 (hai) công trình cấp II hoặc 3 (ba) công trình cấp III cùng loại; c) Hạng III: Đã tham gia khảo sát xây dựng chuyên ngành ít nhất 3 (ba) dự án nhóm C hoặc ít nhất 2 (hai) công trình cấp III hoặc 3 (ba) công trình cấp IV cùng loại. 3. Phạm vi hoạt động khảo sát xây dựng: a) Hạng I: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng tất cả các nhóm dự án, các cấp công trình cùng lĩnh vực và cùng loại công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề; b) Hạng II: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm B, công trình cấp II trở xuống cùng lĩnh vực và cùng loại công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề; c) Hạng III: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm C, công trình cấp III trở xuống cùng lĩnh vực và cùng loại công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Trước đây: Trong Nghị định 12/2009/NĐ-CP và Thông tư 12/2009/TT-BXD không quy định chi tiết điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng của từng hạng cụ thể.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Người đăng: thuvienxaydung