CHUYÊN TRANG
CHUYÊN MỤC

TÓM TẮT

– Quy chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ trong đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng. – Những quy định trong quy chuẩn này được áp dụng cho: + Công trình quản lý chất thải rắn, bao gồm: trạm trung chuyển và cơ sở xử lý chất thải rắn và bùn thải (tái chế, đốt, chôn lấp hoặc các loại hình công nghệ xử lý khác); CHÚ THÍCH: Các cơ sở sản xuất có sử dụng vật liệu tái chế từ chất thải nằm ngoài cơ sở xử lý chất thải rắn không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này. + Nhà vệ sinh công cộng. Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Người đăng: thuvienxaydung