CHUYÊN TRANG
CHUYÊN MỤC

Bộ Xây dựng ban hành 10 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật” mã số QCVN 07:2016/BXD bao gồm 10 phần: – QCVN 07-1:2016/BXD Công trình cấp nước – National Technical Regulation Technical Infrastructure Works  Water Supply – QCVN 07-2:2016/BXD Công trình...

Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về kinh doanh vật liệu xây dựng

Ngày 05/4/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng. Theo đó, hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng phải tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: – Đối với cửa hàng, siêu thị...