CHUYÊN TRANG
CHUYÊN MỤC

Từ ngày 01/5/2016 áp dụng mẫu hợp đồng thi công xây dựng và tư vấn xây dựng được hướng dẫn theo các Thông tư sau:

– Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình thực hiện theo Thông tư 09/2016/TT-BXD.

– Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện theo Thông tư 08/2016/TT-BXD.

Các hợp đồng này đã ký và đang thực hiện trước ngày các Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định về hợp đồng xây dựng trước ngày các Thông tư này có hiệu lực.

Các hợp đồng này đang trong quá trình đám phán, chưa được ký kết nếu có nội dung chưa phù hợp với các Thông tư này thì báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng, không làm phương hại đến quyền và lợi ích của các bên.

Những nội dung về các hợp đồng này không được hướng dẫn tại các Thông tư nêu trên thì thực hiện theo quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP.

Thông tư 08/2016/TT-BXD thay thế Thông tư 08/2011/TT-BXD. Thông tư 09/2016/TT-BXD thay thế Thông tư 09/2011/TT-BXD.